Evenementen

NJPV dag directeuren en interne begeleiders

Er zijn zo'n 173 jenaplanscholen. Scholen die werken vanuit de jenaplanbeginselen met een eigen praktische vertaling. De vraag is of die praktische vertaling samen te bundelen is in een samenhangend verhaal. Een samenhangend verhaal dat gedragen en uitgevoerd wordt door het team. Een verhaal waar je mee naar buiten kunt treden. Waar je bekend mee wil worden, waarmee je je wilt onderscheiden. In de beginfase moet je energie steken in dat samenhangende jenaplanverhaal, dezelfde taal leren spreken als team. Nadenken over de vraag hoe je nieuwe teamleden vertrouwd maakt met het verhaal, maar vooral ook hoe je borgt, waar je voorstaat.

Tijdens de komende studiedag voor directeuren op 13 maart staan we stil bij het bouwen, onderhouden en borgen van het eigen jenaplanverhaal. Rond welke ingredienten is het verhaal op te bouwen. Welke instrumenten staan b.v. tot je beschikking voor het verhaal. Heeft het verhaal voldoende kwaliteit. Wat is eigenlijk kwalitatief goed jenaplanonderwijs?

Spreekt je dit aan, reserveer dan woensdag 13 maart 2019.

Inschrijven voor deze dag kan tot 6 maart 2019.

Voor inhoudelijke informatie: directeur@njpv.nl

 

TOELICHTING:

Kwaliteit op een jenaplanschool.  

De NJPV heeft een traject kwaliteitsontwikkeling op jenaplanscholen en regio’s besproken en vastgesteld.

Regio’s zijn uitgenodigd om een regionale route uit te stippelen. Hiertoe worden zgn. kwaliteitsbezoeken bij elkaar afgelegd.

Vervolgens is het aan de scholen/regio om tot implementatie over te gaan.

Op 14-3-2018 vond een studiedag “Van vinken naar vonken” plaats. Hierbij is bij de afronding een inventarisatie gedaan naar de “behoeften, wensen” van de vertegenwoordigers.

In de kern formuleerde men de wens om helder te krijgen op welke wijze je de schoolverworvenheden van het concept in beeld kunt krijgen.

Startpunt is het eigen jenaplanverhaal van de jenaplanschool. Op welke wijze wil je bekend staan als jenaplanschool. Klopt het verhaal van binnen en buiten? Met dit verhaal kan een interne en externe verantwoordingscyclus worden opgebouwd.

Het eigen jenaplanverhaal kent als structurele bronnen:

Jenaplanbasisprincipes

Jenaplankernkwaliteiten

Jenaplanessenties

Tekst: jenaplan in het kort

Daarnaast zijn er aanvullende bronnen als:

Boeken: Het kleine Jenaplan – Jenaplan 21 – Jenaplan school waar je leert samenleven

Films. Gereed zijn: Klasse!box, drie-jarige stamgroep- vragen stellen, stamgroepwerk

Tijdschrift: Mensenkinderen

Website: met een menu Wat is Jenaplan

Op het gebied van kwaliteitsontwikkeling zijn in het verleden specifieke acties opgezet als:

-Hoofdstuk over kwaliteit in Jenaplan 21

-Netwerksovo traject: De opbrengst dat ben ik. Resulterend in boek: “Wat als je onderwijs ruimte geeft”

-Visietekst NJPV over opbrengsten

-Ontwikkeling van verschillende instrumenten rond: indicatoren basisprincipes, indicatoren kwaliteitscriteria, zelfevaluatie-instrumenten m.b.t. jenaplankernkwaliteiten, opstellen ikdoelen voor kinderen, indicatoren en ikdoelen jenaplanessenties enz.

-Materiaal studiedag 14-3-2018

Lopende trajecten in het kader van kwaliteitsontwikkeling zijn

De NJPV participeert op dit moment in de volgende trajecten:

-Mijn Rapportfolio (een sterk op het jenaplanconcept portfoliomodel met ikdoelen (JAS en ikdoelen jenaplanessenties

-Langlopende ontwikkellijnen via Lectoraat vernieuwingsonderwijs (zelfsturing, probleemoplossend groepswerk, burgerschapsvorming, zelfstandigheid, effectiviteit vernieuwingsonderwijs, professionalisering leerkrachten vernieuwingsscholen.

-Eigen onderzoekstraject i.s.m. Lectoraat. Hoe leveren we vanuit de jenaplanessenties (als vaardigheden voor bevorderende ondernemende houding kinderen) een bijdrage aan de ontwikkeling van de rol van cultuurdrager-en vernieuwer bij kinderen.

 

Gewenste ontwikkeling

1.Het formuleren van een kwaliteits”document”, waarin jenaplanscholen een houvast krijgen aangeboden om het eigen schoolspecifieke jenaplankwaliteitsbeleid vorm te geven.

2.Inhoud:

Geactualiseerde visie op jenaplankwaliteitsbeleid

Weergeven van hetgeen nu al voorhanden is aan “kwaliteitsinstrumenten”

Routes die jenaplanscholen kunnen volgen om kwaliteitsbeleid vorm te geven

3.Aanbevelingen m.b.t. borging van het eigen kwaliteitsbeleid (cyclus)