Voor ouders

Veelgestelde vragen

Een pedagogische school

Wat is de kind- en mensvisie van jenaplanscholen?

Wat zijn pedagogische minima?

Hoe kom ik meer te weten over opvoeding op een jenaplanschool?

Hoe werkt Jenaplan aan de sociaal-emotionele ontwikkeling?

Groeperingsvormen

Hoe worden tafelgroepen samengesteld?

Wat zijn belangrijke functies van een stamgroep?

Hoe ziet speciale zorg op een jenaplanschool eruit?

Samen spreken

Wat is de visie van Jenaplan op het voeren van een gesprek binnen de school?

Samen spelen

Waarom is spel belangrijk binnen de jenaplanschool?

Samen werken

Wat zijn belangrijke kenmerken van de basisactiviteit ‘werk’

Samen vieren

Hoe kijkt jenaplan-grondlegger Peter Petersen aan tegen ‘vieringen’?

Inrichten

Is er een speciale inrichting voor het schoolplein?

De blokperiode

Wat betekent zelfstandigheid voor kinderen op een jenaplanschool?

Hoe leren kinderen zelfstandig werken?

Hoe wordt er op een Jenaplanschool gewerkt aan differentiatie?

Ritmisch weekplan, eigen weekplan

Hoe is de dag op een jenaplanschool ingedeeld?

Cursussen

Hoe stellen jenaplanscholen vast of het verplichte onderwijsaanbod in voldoende mate is gegeven?

Hoe leren kinderen rekenen?

Stamgroepwerk

Wat is stamgroepwerk

Beoordeling/Rapportage

Hoe kun je als stamgroepleider bepalen hoe het kind zich ontwikkelt en op welk niveau het kind zit?

Ouders

Is de inzet van ouders op een jenaplanschool vanzelfsprekend?

Houden jenaplanscholen tevredenheidsonderzoeken onder de ouders; hoe zien deze eruit?

Zorg

Doen Jenaplanscholen aan passend onderwijs?

Leiding geven

Hoe gaan stamgroepleiders met kinderen om?

Hoe belangrijk is de stamgroepleider op een jenaplanschool?

Hoe leid je een stamgroep?

Hebben stamgroepleiders meer tijd nodig voor het voorbereiden en nakijken van de pedagogische situaties?

Hoe ervaren stamgroepleiders de taakdruk?

Hoe worden nieuwe stamgroepleiders begeleid?

ICT/sociale media

Doen jenaplanscholen aan ICT-onderwijs?

Vragen stellen

Wat zijn de kenmerken van activerende vragen?

Zingeving

Hoe komt levens- of geloofsovertuiging van de school tot uitdrukking?

Voortgezet jenaplanonderwijs

Bestaan er jenaplanscholen voor het voortgezet onderwijs?

Hoe is de aansluiting van de basisschool met het voortgezet onderwijs?

Jenaplanorganisatie

Jenaplanschool zijn en worden.Hoe worden jenaplanscholen vanuit de Nederlandse Jenaplanvereniging (NJPV) ondersteund?

Is er een opleiding voor groepsleiders in een jenaplanschool?

Geschiedenis Jenaplan

Waar komt de naam Jenaplan vandaan?

Is het concept Jenaplan, daterend van het begin van de 20e eeuw, nog van deze tijd?

Jenaplan in het buitenland

In welke landen komen, naast Nederland, de meeste jenaplanscholen voor?

Jenaplan algemeen

Hoe kom ik meer te weten over jenaplanonderwijs?

Als het jenaplanonderwijs goed is, waarom werkt niet elke school dan niet vanuit deze methode?

Wat zijn de basisprincipes?

Wat zijn kwaliteitscriteria jenaplanonderwijs?

Wat zijn de jenaplankernkwaliteiten?

Wat zijn de jenaplanessenties?

Is Jenaplan een systeem, een methode, een model of een concept?

In welk opzicht onderscheiden jenaplanscholen zich van andere scholen?

Heeft jenaplan een positieve invloed gehad op het Nederlandse (basis)onderwijs?

Heeft Jenaplan toekomst? Alle scholen in Nederland doen toch aan wereldoriëntatie en kringgesprekken?